Privacy beleid

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Thiptop Thai Food . In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij willen u laten zien welke gegevens wij van u vastleggen, waarom wij deze nodig hebben, wie er eventueel toegang toe hebben en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ook informeren wij u over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit alles in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens welke op 25 mei 2018 in werking is getreden.


2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. De AVG noemt verschillende rechtsgronden op basis waarvan persoonsgegevens verzameld mogen worden. De rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn: (a) om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, (b) op grond van wettelijke verplichtingen, (c) op grond van gerechtvaardigd belang en (d) in sommige gevallen op basis van uw toestemming. Wij zullen dit hieronder toelichten.

a.  Uitvoering van de overeenkomst

Als u een bestelling plaatst op onze website verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u:

-         Naam;

-         Adres (factuur- en afleveradres);

-         E-mailadres;

-         Telefoonnummer (en eventueel faxnummer); en

-         Overige persoonsgegevens die u eventueel vrijwillig verstrekt wanneer u een opmerking toevoegt aan uw bestelling.

Wij hebben deze gegevens nodig ter uitvoering van de overeenkomst met u, bijvoorbeeld om u uw bestelling te kunnen toesturen. Of om contact met u op te kunnen nemen mochten er vragen zijn of onverhoopt problemen ontstaan aan uw of onze kant.

b.  Wettelijke verplichtingen

Ook op grond van wettelijke verplichtingen, zoals deze bijvoorbeeld gelden voor facturatie en het bijhouden van een administratie, gebruiken wij de bovengenoemde persoonsgegevens.

c.  Gerechtvaardigd belang

Op grond van gerechtvaardigd belang zouden wij bestaande klanten, dus personen die een bestelling bij ons hebben geplaatst, direct marketing kunnen toesturen. Dat houdt in dat wij u dan per e-mail aanbiedingen of acties kunnen toezenden van onze producten. Wij bieden u daarbij altijd wel de mogelijkheid uzelf daarvoor in het vervolg af te melden.

Ook worden op onze website algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie voor beveiliging van de website en om de werking van de website te verbeteren.

d.  Toestemming

Het anders verwerken dan wel gebruiken van uw persoonsgegevens dan hierboven genoemd gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Wanneer de bewerking berust op toestemming, dan heeft u ten allen tijde het recht op uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming intrekking daarvan niet.


3. Wie hebben er toegang tot mijn persoonsgegevens?

Wij delen alleen persoonsgegevens met externe partijen om onze overeenkomst met u uit te voeren en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe partijen voor het beheer en onderhoud van onze website en het verzorgen van onze (financiële) administratie. Wij zullen uw persoonsgegevens NOOIT aan derden verkopen.

In de situatie dat we toegang geven tot persoonsgegevens aan een externe partij, dan zullen we met deze derde partij afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van deze gegevens. Zij mogen deze gegevens nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken en houden zich aan dezelfde regels als waar wij ons aan houden, zoals beschreven in deze privacy verklaring.


4. Beveiliging

Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-         Wij maken back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-         Onze medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding van uw persoonsgegevens en geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; en

-         Met de externe partijen waar wij mee samenwerken hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van deze gegevens.

 

5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u een bestelling doet via onze website en u maakt een account aan:

Wanneer u een bestelling doet via onze website en u maakt een account aan, dan worden uw gegevens in ons klantenbestand opgeslagen, waar u ze zelf weer op kunt roepen op het moment dat u een nieuwe bestelling wilt plaatsen of uw gegevens en/of bestelhistorie in wilt zien. Na 5 jaar uw laatste bestelling zullen uw gegevens uit ons klantenbestand verwijderd worden en zult u, als u opnieuw iets bij ons wilt bestellen, een nieuw account moeten aanmaken. Mocht u voor WELKE TIJD uit ons klantenbestand verwijderd willen worden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen per e-mail (info@thiptopthaifood.nl). Als uw gegevens uit ons klantenbestand verwijderd zijn, bewaren wij alleen nog de informatie die wij wettelijk verplicht zijn om te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Wanneer u een bestelling doet via onze website en u maakt een account aan:

Wanneer u een bestelling doet via onze website en u maakt een account aan, dan bewaren wij alleen de informatie die we wettelijk verplicht zijn om te bewaren. Zoals al eerder genoemd in deze privacyverklaring zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Uw adres wordt niet opgenomen in ons klantenbestand.


6. Uw rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen, te beperken of te laten verwijderen. Als u een account op onze website heeft aangemaakt, kunt u daar inloggen om uw persoonlijke gegevens in te zien en heeft u ook de mogelijkheid om hier zelf wijzigingen in aan te brengen. Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of verwijderen, of als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u ook een e-mail sturen aan info@thiptopthaifood.nl. Wij zullen hier binnen 30 dagen op reageren.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem op dit gebied niet afdoende is geadresseerd, dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over privacy en uw rechten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.


7. Wijzigingen in het beleid

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website.

Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt. 


8. Mocht u nog verdere vragen hebben over dit onderwerp, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.